•  
 •  
 •  
   •  
   • Leasing

    Obzirom da je lizing jedan od najpopularnijih oblika, odnosno načina finansiranja kupovine automobila, kompanija Hyundai Srbija se potrudila da u saradnji sa  NBG lizing kompanjijom obezbedi posebne uslove finansiranja za sve kupce Hyundai vozila. Kompanija NBG Lizing d.o.o. osnovana je u martu 2007. godine sa sedištem u Beogradu i od tada posluje uvažavajući potrebe i specifičnosti domaćeg načina poslovanja, a koristeći stečena iskustva na tržištima u okruženju. Fleksibilnost i brzina realizacije zahteva za dobijanje lizinga dokazana je sve većim brojem Hyundai klijenata.

    Kupcima Hyundai automobila na raspolaganju su dve vrste lizinga  - finansijski lizing i zakup (rent) sa sledećim uslovima u skladu sa poslovnom politikom NBG lizing kompanije:

    1.  Finansijski lizing

    • Period finansiranja može biti od 24-60 meseci
    • Minimalno  učešće je 20% bruto cene vozila (cena sa PDV-om)
    • Nominalna kamatna stopa je 4,40%
    • Kasko osiguranje automobila tokom celokupnog lizing perioda
    • Ugovor indeksiran u EUR
    • Sva plaćanja u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate (za pravna lica po prodajnom kursu NBS)
    • Primalac lizinga dužan je da osigura predmet lizinga zaključenjem polise Kasko osiguranja
    • Troškovi obrade zahteva su fiksni i iznose 161 eur za vozila sa bruto cenom do 15.000 EUR tj. 221 EUR za vozila sa bruto cenom preko 15.000 EUR.

     

    Primer kalkulacije finansijskog lizinga :

    • Bruto cena automobila.................................... .................10.000 EUR
    • Učešće (30%)....................................................................3.000 EUR
    • Iznos neto finansiranja ......................................................7.000 EUR
    • Period otplate.....................................................................60 meseci
    • Nominalna kamatna stopa..................................................4,40%
    • Efektivna  kamatna stopa. na dan 29.08.2016....................6,78%
    • Troškovi koji nastaju zaključenjem lizing ugovora ............354,19 EUR
    • Ukupno plaćanje na početku..............................................3.354,19 EUR 
    • Mesečna rata.....................................................................130,18 EUR

     

                                                                                                                                        

     

    2.  Zakup (rent)

    • Trajanje Ugovorao zakupu je 36-60 meseci
    • Minimalan garantni depozit je 20% od neto cene vozila (cena bez PDV-a)
    • Kasko osiguranje tokom celokupnog perioda zakupa
    • Troškovi obrade zahteva su fiksni i iznose 161 EUR za vozila sa bruto cenom do 15.000 EUR tj. 221 eur za vozila sa bruto cenom preko 15.000 EUR.

     

    Primer kalkulacije zakupa (renta):

    • Bruto cena automobila...................................................................................10.000 EUR
    • Neto cena automobila.....................................................................................8.333,33 EUR
    • PDV.................................................................................................................1.666,67 EUR
    • Period otplate..................................................................................................60 meseci
    • Depozit (20% od neto cene)...........................................................................1.666,67 EUR
    • Troškovi obrade zahteva................................................................................161 EUR
    • Ukupno plaćanje na početku (depozit+troškovi obrade zahteva)..................1.827,67 EUR 
    • Mesečna zakupnina........................................................................................162,22 EUR

     

    Napomene: Sva plaćanja se realizuju u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Cena zakupa ne obuhvata troškove registracije, polise obaveznog osiguranja od auto odgovornosti, polise kasko osiguranja i registracije sve u skladu sa Opštim uslovima. Trošak redovnog održavanja i servisiranja vozila i sl. ide na teret zakupca.

     

    RAZLIKA IZMEĐU FINANSIJSKOG LIZINGA i ZAKUPA (RENTA)

    Suštinska razlika izmedju ova dva proizvoda ogleda se u kreditnom zaduženju obzirom da se kod zakupa kreditno zaduženje ne pojavljuje u izveštaju kreditnog biroa, a mesečne rate se tretiraju kao materijalni troškovi (troškovi poslovanja) u bilansu uspeha preduzeća.

    Kupac kod finansijskog lizing odmah plaća celokupan PDV, dok se kod zakupa porez na dodatu vrednost plaća uz mesečnu ratu tj. izdeljen je na određen broj mesečnih rata (u zavisnosti od trajanja ugovora). 

   •  
   •  
   •  
 •