TESTIRAJ HYUNDAI VOZILA I MOŽEŠ OSVOJITI ODLAZAK NA
FUDBALSKU UTAKMICU CHELSEA FC!

Tvoji snovi su bliže nego što očekuješ

PROPOZICIJE UČEŠĆA JAVNOG OBEĆANJA NAGRADE

TESTIRAJ HYUNDAI VOZILA I MOŽEŠ OSVOJITI ODLAZAK NA
FUDBALSKU UTAKMICU FC CHELSEA!

 

1. Facebook i Instagram ne sponzorišu, ne sprovode, ni na koji način ne podržavaju ovu promociju i ona s njima nije ni na koji način povezana. Ulaskom u nagradni kviz, potvrđujete da ste saglasni na ustupanje svojih podataka kompanijama Hyundai Srbija d.o.o. i marketinškoj agenciji Smart Vision d.o.o., a ne Instagramu i Facebook-u.

2. Organizator kviza znanja pod nazivom

« Testiraj Hyundai vozila i možeš osvojiti odlazak na
fudbalsku utakmicu FC Chelsea!»

(u daljem tekstu “Kviz”) je Hyundai Srbija, Milutina Milankovića 7v , 11070 Novi Beograd, PIB: 109030561 , MB: 21114804 u nastavku “Organizator”). Kviz se organizuje u cilju promocije Organizatora. Pravila Kviza znanja (“Pravila”) biće objavljena na Hyundai Srbija web stranici.

3. PRAVO UČESTVOVANJA

Kviz je otvoren za sva punoletna fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nalaze se na teritoriji Republike Srbije i korisnici su Instagram-a i Facebooka (u nastavku „Učesnici“). Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ili bilo koja druga osoba povezana sa ovim Kvizom ne mogu učestvovati u Kvizu. Učesnici Kviza ne mogu biti pravna lica.

4. TRAJANJE KVIZA ZNANJA

Nagradni kviz počinje od 16.09. do 30.10.2019. do 23:59 sati.

5. KAKO UČESTVOVATI? (PRIJAVE)

 1. Učesnik se prijavljuje dolaskom na promotivni štand Hyundai. Mesta promotivnih štandova biće objavljena na Hyundai web sajtu.
 2. Učesnik se fotografiše sa Hyundai foto ramom svojim mobilnim telefonom.
 3. Učesnik treba da objavi fotografiju, neposredno nakon fotografisanja, na svom Facebook ili Instagram profilu koji mora biti postavljen na opciju “public”  (otključan profil) kako bismo proverili regularnost objave i kako bi stekao pravo da učestvuje u nagradnom kvizu znaja.
 4. Učesnik mora zapratiti Hyundai Facebook ili Instagram profil kako bi nagradna aktivacija bila regularna.
 5. Učesnik uz objavu fotografije postavlja hashtag #DreamsWithHyundai
 6. Učesnik na licu mesta popunjava dokument "Pristanak lica na obradu podataka o ličnosti" čime daje saglasnost da se njegova fotografija može javno objaviti i da može biti kontaktiran od strane Hyundai Srbije ili dilerskog centra u kojem se za učešće, radi upoznavanja učesnika sa budućim aktivnostima i pogodnostima koje organizuje Hyundai Srbija.
 7. Učesnik popunjavam prijavni formular na laptop ili tablet računaru promotera.
 8. Učesnik po prijavljivanju na kviz dobija na e-mail o prihvatanju saglasnosti da želi da učestvuje u kvizu, Informacije koje se pružaju kada se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koja se odnose, kao i “Pristanak lica na obradu podataka o ličnosti“, čime daje saglasnost da se njegova fotografija može javno objaviti i da može biti kontaktiran od strane Hyundai Srbije ili dilerskog centra u kojem se za učešće, radi upoznavanja učesnika sa budućim aktivnostima i pogodnostima koje organizuje Hyundai Srbija.
 9. Učesnik odgovara na 9 kviz pitanja koja se odnose na fudbal, spozorstvo fudbalskih klubova Hyundai Motor Company i fudbalski klub Chelsea. Rok za odgovore je 2 min.
 10. Učesnik će putem e-maila dobiti link gde će moći da vidi rang listu svih učesnika u kvizu i svoju poziciju.
 11. Učesnici u Kvizu ne mogu biti zaposleni kod Organizatora, njihovih podizvođača ili povezanih firmi (ogranaka, filijala, kompanija koje direktno ili indirektno poseduju deonice njihovog kapitala ili kontrolišu njihovo poslovanje), kao ni članovi njihovih porodica (deca i supružnici). Učešće u Kvizu ne obavezuje na kupovinu.
 • Propozicije učešća i spisak mogućih nagrada moraju biti odštampani i postavljeni na istaknuto mesto na svakom mestu promocije. Hyundai Srbija vodi evidenciju fotografija koje su poslali svi učesnici, u skladu sa propisima Republike Srbije i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 1. Učesnici koji ne ispune propoziciju učešća u nagradnom kvizu postavljanjem fotografije na društvenu mreži Facebook ili Instagram sa hashtagom i bez uključenog public naloga, gube pravo na učešće u nagradnom kvizu.
 • Učesnik može učestovati u takmičenju samo jedanput. Učesnik može osvojiti samo jednu od nagrada. Nagrade se dodeljuju nakon što se nagradni kviz završi 30.10.2019.

6. ODABIR DOBITNIKA

Istekom perioda prijave za Kviz znanja, svaki od članova žirija će pogledati sve pristigle objave i dodatno proveriti regularnost svake prijave. Dobitnikom glavne nagrade će se smatrati učesnik koji je ispunio sve gore navedene stavke i koji je imao najviše tačnih odgovora za najkraći vremenski period.

Stručni žiri čine:

1) Rodoljub Davidović, Marketing asistent, Hyundai Srbija d.o.o.

2) Bogoljub Veličković, Digital Account menadžer, Smart Vision d.o.o.

3) Natalija Todorović, Digital Account Executive, Smart Vision d.o.o.

Više učesnika sa istim prezimenom, istim mailom i istim brojem telefona, u kvizu, uzeće se u obzir lošiji rezultat, koji je učesnik ostvario. Objavljeni dobitnik treba administratoru u inbox Facebook ili Instagram stranice Hyundai Srbija da pošalje sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona, a za potrebe provere i slanja nagrade.

Pobednik glavne nagrade nagradnog kviza znanja« Testiraj Hyundai vozila i možeš osvojiti odlazak na fudbalsku utakmicu FC Chelsea FC!» je u obavezi da od trenutka preuzimanja glavne nagrade (karta) pa sve do povratka sa puta, na svom Instagram profilu uz #DreamsWithHyundai i tagovanjem Hyundai Srbija Instagram ili Facebook stranice, objavljuje sadržaj u vidu fotografija i videa.

6. NAGRADE

Glavna nagrada - Odlazak na utakmicu FC Chelsea . Nagrada uključuje plaćene troškove avionskog prevoza, vize, hotelskog smeštaja, ulaznice za utakmicu.

Hyundai Srbija zadržava pravo izmene utakmice na kojoj učestvuje fudbalski klub Chalsea, ukoliko smatra za potrebno.

Utešne nagrade:

 1. Fudbalski dres (24 komada) jednog od klubova (Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma)
 2. Fudbalska lopta (55 komada)
 3. Hyundai privezak za ključeve (100 komada)

Celokupni fond nagrada iznosi 180 nagrada (jedna glavna i 179 utešnih nagrada).

Nagrade se dodeljuju po redosledu bodova, navedenim redosledom:

2-23 mesta dobija se fudbalski dres

24-79 mesta dobija se fudbalska lopta

80-180 Hyundai privezak za ključeve

7. PREUZIMANJE NAGRADE

a. Učesnici koji su dobili nagrade biće obavešteni o tome u roku od 24 sata po završetku nagradnog konkursa putem privatne poruke na Facebook ili Instagram stranici Organizatora, a njihova imena biće objavljena na istoj Stranici. Učesnici koji su dobili nagrade mogu dobiti dodatne informacije o prijemu nagrada (vreme, mesto i način prijema nagrade, neophodna dokumenta i slično) tako što će poslati imejl sa pitanjima na email adresu marketing@hyundai.co.rs

b. Dobitnik svoju spremnost da preuzme i koristi nagradu treba pismeno da potvrdi putem emeil adrese marketing@hyundai.co.rs u roku od 72 sata od objave imena dobitnika. Organizator neće biti obavezan da uruči nagradu ukoliko je o tome obavešten nakon isteka navedenog roka. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko je Učesnik dao netačne kontakt podatke, nepotpunu ili netačnu adresu ili pogrešno ime.

c. Svi odgovori koji se postave u okviru Kviza, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu lične fotografije, itd. Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati bilo koji poslati materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

d. Organizator zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Kviza i sa Instagram stranice uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalifikovati Učesnike od učestvovanja u Kvizu.

e. Učesnici koji učestvuju u Kvizu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Kviza prema dobitnicima.

f. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

g. Učesnik ima pravo da preuzme osvojenu nagradu na kvizu u roku od 7 radnih dana nakon poslate potvrde o spremnosti da preuzme i koristi nagradu. Ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od preuzimanja osvojene nagrade.

8. PUBLICITET I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 1. Lični podaci koje Učesnici dostavljaju tokom Kviza koristiće se za proveru, slanje nagrada kao i potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Učestvovanjem u Kvizu Učesnici su saglasni sa obradom i prikupljanjem njihovih ličnih podataka od strane Organizatora. Lični podaci Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu sprovođenja Kviza i u meri i za vreme koje je neophodno. Učesnici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, odnosno, mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na email adresu marketing@hyundai.co.rs.Učesnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava za posledicu može imati nemogućnost daljeg učestvovanja u Kvizu.

Učesnici pristaju na ustupanje svojih ličnih podataka pružaocima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Organizatora u vezi sa Kvizom.

Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneti u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Organizator može Učesnicima, povremeno, elektronskim putem slati obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kom trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni nijednoj organizaciji koja nije povezana sa Organizatorom te će isti biti prikupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim zakonima Republike Srbije koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

b. Učesnici pristaju da Organizator modifikuje ili na neki drugi način menja svaki odgovor iz Kviza ili neki njegov deo. Nadalje, Učesnici pristaju da predati odgovori budu objavljeni na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Učesnici učestvovanjem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Kviza i objave u medijima Organizatora, bez naknade.

c. Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Kvizu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Kviz putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktuelne takse proverite sa svojim pružaocem usluga.

d. Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, takse ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Kvizu.

e. Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Kviz e-mailom na email marketing@hyundai.co.rs,uz naznaku Predmet: « Testiraj Hyundai vozila i možeš osvojiti odlazak na fudbalsku utakmicu FC Chelsea FC Nagradni kviz.

f. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak odgovora na Instagram stranici te za kašnjenje, pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle uticati na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

e. Kako bi učestvovali u Kvizu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Kviza.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Kvizu ili na drugom mestu.

www.hyundai.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.