Privredno društvo “HYUNDAI SRBIJA  DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd MB: 21114804, PIB: 109030561, kao Оrganizator takmičenja „GOAL OF THE CENTURY“ (u daljem tekstu „Organizator “):

Prilikom organizacije i sprovođenja takmičenja GOAL OF THE CENTURY“ (dalje Takmičenje), Organizator prikuplja podatke o ličnosti za takmičare, tj. lica koja su potencijalni učesnici u Takmičenju.

Svrha prikupljanja: Obrada, odnosno prikupljanje, beleženje i razvrstavanje Vaših ličnih podataka vrši se u svrhu omogućavanja učešća u Takmičenju, identifikacije takmičara, proglašenja pobednika Takmičenja, kao I radi komunikacije sa učesnicima takmičenja u cilju prijema marketinških, reklamnih i promotivnih materijala i drugih informacija o proizvodima, uslugama i aktivnostima od strane Organizatora.

Poverljivost: Vaši lični podaci biće tretirani kao poverljive informacije.

Dostupnost: Pristup Vašim podacima imaće samo zaposleni kod Organizatora, članovi Komisije Organizatora za proglašenje pobednika Takmičenja, koji, s obzirom na poslove koje obavljaju u kod Organizatora, treba da budu upoznati sa njima i to samo u obimu koji je neophodan.

Pravni osnov: Pravni osnov obrade, odnosno prikupljanja, beleženja i razvrstavanja Vaših ličnih podataka je neophodnost obrade u cilju:

  1. pristanak lica na koje se podaci o ličnosti odnose

Pristanak: Davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti I to: ime, prezime, broj vozačke dozvole, mail adresa i kontakt telefon, u svrhu informisanja Takmičara o uslovima Takmičenja i potencijalnog učestvovanja na Takmičenju, odnosno radi komunikacije sa učesnicima takmičenja u cilju prijema marketinških, reklamnih i promotivnih materijala i drugih informacija o proizvodima, uslugama i aktivnostima od strane Organizatora. Svoj pristanak možete povući u svako doba, slanjem e-maila na adresu  hyundai.pr@hyundai.rs ili opozvati pismeno slanjem opoziva na adresu Hyundai Srbija, Milutina Milankovića 7V 11070 Beograd ili usmeno na zapisnik. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka. Obradjivaćemo Vaše podatke o ličnosti samo ako ste Vi na to izričito pristali i samo u svrhe za koje ste dali pristanak.

Ukoliko niste saglasni da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju od strane Rukovaoca, ne možete biti učesnik Takmičenja.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju: Priređivač prikuplja, obrađuje, beleži i razvrstava sledeće lične podatke: ime prezime, datum rođenja, broj vozačke dozvole, mail adresa i kontakt telefon.

Rok čuvanja podataka o ličnosti:

  • lični podaci o Kandidatima i Takmičarima će biti čuvani i obrađivani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, uz preduzimanje razumnih mera fizičke i elektronske zaštite, a biće izbrisani nakon završetka takmičenja i poreskog perioda, kao i izvršavanja svih obaveza Organizatora prema Kandidatima i Takmičarima i državnim organima, kao i u zakonom propisanim rokovima u kojima Organizator ili bilo ko od Kandidata/Takmičara mogu isticati bilo koje zahteve jedni prema drugima, u zavisnoti od toga koji momenat kasnije nastupi
  • dok Vi ne zatražite njihovo brisanje, u slučajevima kada je obrada zasnovana na Vašem pristanku.

Prava lica na koje se odnose podaci: Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da tražite dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

Vaša zakonska prava u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti su: (i) pravo na pristup podacima o ličnosti što podrazumeva Vaše pravo na detaljan pristup informacijama o tome koje Vaše podatke obradjujemo; (ii) pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti; (iii) pravo na brisanje podataka o ličnosti; (iv) pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti; (v) pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti; (vi) pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući i profilisanje; (vi) pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme; (viii) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; (ix) pravo na prenosivost podataka o ličnosti.

Po Vašem zahtevu u vezi sa Vašim pravima postupićemo u roku od 30 (trideset) dana od prijema Vašeg zahteva, ali ne kasnije od 60 dana od dana prijema zahteva, ukoliko to zahteva složenost i broj podnetih zahteva. Vaš zahtev možemo usvojiti ili odbiti ukoliko ga ocenimo neosnovanim. Pritužbu Povereniku za informacje od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti možete podneti na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Tel: +38111 3408 900, mejl adresa office@poverenik.rs.

SAGLASNOST

Potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i da dajem saglasnost da Organizator može da obrađuje, odnosno prikuplja, beleži i razvrstava moje podatke o ličnosti I to: ime prezime, datum rođenja, broj vozačke dozvole, mail adresu i kontakt telefon,  u svrhu:

  1.  sprovođenja Takmičenja, u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima;
  2.  prijema marketinških, reklamnih i promotivnih materijala i drugih informacija o proizvodima, uslugama i aktivnostima od strane Organizatora, u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

Takođe, saglasan sam da Organizator može vršiti fotografisanje i/ili snimanje Takmičenja, kao i da fotografije i/ili snimke nastale tokom Takmičenja na kojima se nalazi moj lik može koristiti isključivo sa ciljem da javno prezentuje ovaj događaj objavom preko svog web sajta ili svog profila na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube Twiter).   

 

 

www.hyundai.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.