HYUNDAI SRBIJA DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd donosi:

Pravila takmičenja
„GOAL OF THE CENTURY“

Član 1.
Organizator

Organizator takmičenja „GOAL OF THE CENTURY“ je privredno društvo HYUNDAI SRBIJA DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd, Republika Srbija, MB: 21114804, PIB: 109030561 (dalje u tekstu: „Organizator”).

Član 2.
Naziv, vreme trajanja i teritorija održavanja takmičenja

Naziv takmičenja je „GOAL OF THE CENTURY“. Prijava za takmičenje se organizuje na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 09.08.2022. do 09.09.2022. godine. Takmičenje se organizuje na Adi Ciganliji u Beogradu 11.9.2022.

Član 3.
Svrha organizovanja takmičenja

Takmičenje se organizuje pred javnošću u marketinške svrhe, u cilju promocije Svetskog prvenstva u fudbalu „FIFA World Cup 2022“ i vozila marke Hyundai, kao i radi povećanja prodaje vozila marke Hyundai.

Član 4.
Pravo učestvovanja i troškovi

Pravo da učestvuju u Takmičenju imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja poseduju važeću vozačku dozvolu izdatu od strane nadležnog organa Republike Srbije. . U Takmičenju ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Organizatora, kao ni kod ovlašćenih zastupnika Organizatora u  Republici Srbiji, niti članovi njihovih najužih porodica (bračni drugovi, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju izvrši proveru napred navedenih činjenica.

U slučaju da učesnik ne poštuje pravila Takmičenja, Organizator zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje. Učesnici takmičenja ne mogu biti pravna lica ni preduzetnici.

Organizator neće snostiti ili nadoknaditi bilo kakve troškove učestvovanja u Takmičenju od strane kandidata i takmičara, troškovi prevoza, smeštaja, ishrane i slično.

Član 5.
Prijava na Takmičenje, mehanizam izbora takmičara, Opis Takmičenja i uslovi učestvovanja

Organizator će u prodajnom salonu, kao i na web sajtu www.hyundai.rs , na društvenim mrežama i putem oglašavanja u medijima informisati sve posetioce da će se Takmičenje održati u u Beogradu na Adi Ciganliji, dana 11.9.2022. , kao i da se zainteresovani mogu  prijaviti za učešće u takmičenju na web sajtu Organizatora: www.hyundai.rs  počev od 09.08.2022. godine do 09.09.2022, bez naplate.

Svaki kanditat može samo jednom da se prijavi za učešće u Takmičenju.

Prijavom na Takmičenje, kandidat se obavezuje da poštuje Pravila takmičenja i nijhove eventualne izmene usvojene od strane Organizatora.

Organizator će primati prijave do dana _09.09. 2022. godine i to do 23:00h. Svi prijavljeni učesnici će automatski po redu prijavljivanja biti podeljeni u parove igrača koji će učestvovati u takmičenju u igranju fudbalske igrice FIFA 22 na Play Station 5 uređaju. Formiranih parova će biti onoliko koliko bude prijavljenih učesnika u momentu zatvaranja prijave učešća. Ukoliko ne bude bio prijavljen dovoljan broj učesnika za formiranje para među poslednjim prijavljenim učesnicima oni će se naći na klupi za rezervne igrače i mogu učestvovati u turniru samo ukoliko neko otkaže učešće ili ne dođe na turnir. Ovo važi i za druge prijavljene učesnike ukoliko zbog izostanka učesnika dođe do pomeranja na listi i ne formira dovoljan broj igrača za poslednji par igrača. U takvim situacijama prednost za učešće ima učesnik koji je ranije podneo prijavu za učešće.  Za slučaj da se neko od prijavljenih učesnika ne pojavi na licu mesta u vreme održavanja turnira ili odustane od takmičenja iz bilo kog razloga, tako da ne mogu da se formiraju parovi učesnika sa predviđenim brojem članova, pravo da učestvuju stiču prijavljeni koji su na tzv. listi čekanja, a po redosledu prijava na web sajtu Organizatora.

Takmičenje je organizovano na način što će se takmičenje održati u parovima između dve osobe. Pobednik utakmice između dva učesnika je onaj učesnik koji nakon regularnog trajanja utakmice ili nakon produžetaka (ukoliko nije bilo pobednika nakon regularnog dela) postigne veći broj golova. Učesnik koji pobedi nastavlja takmičenje.

Trajanje utakmice iznosi 5 minuta, ukoliko rezultat bude nerešen mogu uslediti maksimalno 2 produžetka od po 1 minut. Ukoliko bude nerešeno i nakon produžetaka, oba takmičara ne nastavljaju dalje takmičenje.

 Učenisici su podeljeni u parove od po dva člana, koje je odredio Organizator takmičenja prema redosledu prijava na takmičenje. Pobednik svakog meča prolazi dalje, dok učesnik koji je izgubio utakmicu, nema više pravo učestvovanja. Učesnici koji su odigrali nerešeno i nakon produžetaka takođe nemaju pravo da nastave dalje takmičenje. Pobednici mečeva igraju jedni protiv drugih dok eliminacijom ne ostanu 4 finalna učesnika. Četiri učesnika koja dođu do samog kraja tamičenja, izvodiće isključivo penale, bez odigravanja fudbalskog meča. Dva učesnika koja postignu najviše golova prilikom izvođenja penala su pobednici takmičenja.

Dva učesnika koja  postignu najviše golova prilikom izvođenja penala su ujedno i pobednici Takmičenja.

Ukoliko se dogodi da više Takmičara ostvari isti broj golova iz penala, nastavlja se sa izvođenjem penala do dobijanja pobednika.

Dva najbolja učesnika će biti proglašeni pobednicima Turnira i imaće pravo na glavnu nagradu.

Član 6.
Nagradni fond

Nagradni fond:

1. Glavna nagrada za 2 pobednika - Putovanja na utakmicu Svetskog prvenstva u fudbalu “FIFA World Cup 2022” Srbija-Brazil, za 2 osobe (pobednik takmičenja + pratilac po izboru takmičara), sa uključenim troškovima avionskog prevoza, hotelskog smeštaja u sobama sa francuskim ležajem i ulaznicama za utakmicu.

Organizator se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost. Pobednik ne može da prenese pravo na nagradu na treću osobu. Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

Član 7.

Komisija Organizatora i proglašenje pobednika i dobitnika Ostalih nagrada

Takmičenje će se održati u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika Organizatora, koja će nadzirati i kontrolisati tok Takmičenja, i koja će proglasiti Pobednika Takmičenja, odmah nakon završetka Takmičenja.

Organizator i/ili Komisija imaju pravo da preduzmu sve pravne i faktičke radnje koje za cilj imaju sprečavanje ili onemogućavanje radnji kandidata, takmičara i/ili trećih lica koji za posledicu mogu imati kršenje pozitivnih propisa Republike Srbije ili su uvredljivi po bilo kom osnovu (rasa, pol, diskriminacija), vulgarni, šovinistički ili štetni na bilo koji način, te Organizator zbog toga može isključiti kandidata i/ili takmičara.

U slučaju da Pobednik bude isključen/diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima, ako ne bude moglo da se stupi u kontakt sa Pobednikom ili  ako odbije da prihvati nagradu, nagrada će se dodeliti prvom sledećem takmičaru sa najvećim brojem postignutih golova iz penala.

Član 8.
Nadzor nad sprovođenjem Takmičenja

O ishodu Takmičenja sačiniće se zapisnik koji će sadržati: mesto, vreme i tok Takmičenja, podatke o učesnicima, proglašenje Pobednika,  imena i prezimena članova komisije, kao i naziv nagrade svakog dobitnika ponaosob.

Član 9.
Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

Takmičari će biti obavešteni o roku i načinu preuzimanja nagrada telefonom i/ili putem E-mail-a (kontakt ostavljen prilikom prijave na web site Organizatora). Dobitnici će biti pozvani telefonom radi dogovora oko preuzimanja nagrada najkasnije u roku od 5 radnih dana dana po završetku  Takmičenja.

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime, prezime, adresa, broj vozačke dozvole, JMBG. Takmičari će prilikom prijavljivanja za učešće na takmičenju potpisati saglasnost za prikupljanje I obradu podataka o ličnosti u svrhu učešća na takmičenju I dodele nagrada takmičarima. Dobitnik će prilikom preuzimanja nagrade popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan ili ne poseduje važeću vozačku dozvolu, ili ukoliko postupi suprotno definisanim pravilima ili je diskvalifikovan ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu ili ako se utvrdi nepravilnost u postupku učestovanja, nagrada mu neće biti dodeljena.

Organizator ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa učestvovanjem u nagradnom turniru ili preuzimanjem nagrada.

Član 10.
Odgovornost Organizatora prema učesnicima u Takmičenju

Organizator snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Organizator garantuje da će se prilikom organizovanja Takmičenja u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Za nagrade jemči Organizator i iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

Član 11.
Postupak u slučaju otkazivanja Takmičenja

Organizator ima pravo da uz javno obaveštavanje na svom web sajtu jednostrano otkaže Takmičenje, u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nikako nije moglo uticati a koje ograničavaju sprovođenje nagradne takmičenja i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

U slučaju da Organizator otkaže Takmičenje iz razloga navedenih u prethodnom stavu ovog člana, dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida ili otkazivanja. Organizator se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu ili otkazivanju Takmičenja  blagovremeno obavesti javnost na svojoj internet stranici www.hyundai.rsna kojem su Pravila takmičenja i objavljena.

Organizator ne odgovara učesnicima za bilo kakvu štetu koja može nastati usled otkazivanja ili prekida Takmičenja u smislu ovog člana niti je u obavezi da učesnicima nadoknadi troškove koji se odnose na učestvovanje u Takmičenju.

Član 12.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Organizator kao Rukovalac u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Takmičenju na koji način će Organizator obrađivati njihove podatke o ličnosti:

  • da će njihovi podaci o ličnosti (ime, prezime, broj telefona, email, adresa, broj vozačke dozvole) biti korišćeni samo u svrhu organizovanja i sprovođenja Takmičenja,
  • da je pravni osnov obrade navedenih podataka član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak),-
  • lični podaci o Kandidatima i Takmičarima će biti čuvani i obrađivani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, uz preduzimanje razumnih mera fizičke i elektronske zaštite, a biće izbrisani nakon završetka takmičenja i poreskog perioda, kao i izvršavanja svih obaveza Organizatora prema Kandidatima i Takmičarima i državnim organima, kao i u zakonom propisanim rokovima u kojima Organizator ili bilo ko od Kandidata/Takmičara mogu isticati bilo koje zahteve jedni prema drugima, u zavisnoti od toga koji momenat kasnije nastupi
  • da svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju može bez naknade zahtevati informacije o podacima koje o njemu obrađujemo (čl. 26 Zakona). Pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi, zahtevati ispravku podataka (član 29 Zakona), brisanje (član 30 Zakona), ograničenje obrade (član 31 Zakona) kao i pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona).

Pored toga, učesnici imaju pravo da podnesu pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Kako je obrada navedenih podataka neophodna za organizovanje takmičenja, u slučaju da učesnik ne dostavi navedene lične podatke, Organizator zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje.

Smatra se da je Učesnik prijavom na Takmičenje pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka. 

Član 13.
Rešavanje sporova

Prijavom na Takmičenje svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Takmičenja između Organizatora i učesnika, nastojaće se da se isti reše prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležan sud u Beogradu.

Organizator ne snosi nikakvu krivičnu ili građansku odgovornost prema kandidatima i takmičarima za bilo kakvu štetu koja im je direktno ili indirektno prouzrokovana takmičenjem.

Član 14.
Isključenje odgovornosti

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Organizator bude primio nakon završetka Takmičenja ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Organizatoru. Učesnici koji učestvuju u Takmičenju nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada kao i garancijom, dobitnici će uputiti, preko Organizatora, dobavljačima nagrada.

Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), nastalu kao posledica učestvovanja u Takmičenju i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 15.
Porez na dohodak građana

Organizator se obavezuje da, umesto dobitnika, plati pripadajuće poreze, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, i to isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave.

Član 16.
Troškovi

Troškove organizovanja Takmičenja snosi Organizator.

Član 17.
Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici Organizatora.

 

PDF dokument | 0.1MB Pravila takmičenja „GOAL OF THE CENTURY"

www.hyundai.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.