TESTIRAJ HYUNDAI VOZILA I MOŽEŠ OSVOJITI ODLAZAK NA
FUDBALSKU UTAKMICU ROMA-JUVENTUS!

1. Instagram ne sponzoriše, ne sprovodi, ni na koji način ne podržava ovu promociju i ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u nagradni konkurs, potvrđujete da ste saglasni na ustupanje svojih podataka kompanijama Hyundai Srbija d.o.o. i marketinškoj agenciji Smart Vision d.o.o., a ne Instagramu.

2. Organizator konkursa pod nazivom

« Hyundai te vodi u Rim na fudbalsku utakmicu Roma - Juventus»

(u daljem tekstu “Konkurs”) je Hyundai Srbija , Milutina Milankovića 7v , 11070 Novi Beograd, PIB: 10903561, MB: 21114804u nastavku “Organizator”). Konkurs se organizuje u cilju promocije Organizatora. Pravila Konkursa (“Pravila”) biće objavljena na oficijalnoj Hyundai Srbija web stranici..

3. PRAVILA UČESTVOVANJA

Konkurs je otvoren za sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nalaze se na teritoriji Republike Srbije i korisnici su Instagram-a i Facebook-a (u nastavku „Učesnici“). Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ili bilo koja druga osoba povezana sa ovim Konkursom ne mogu učestvovati u Konkursu. Učesnici Konkursa ne mogu biti pravna lica.

Jedan učesnik ima pravo da učestvuje samo jednom. Ukoliko se utvrdi da je učesnik više put učestvovao u takmičenju, biće uzet u obzir najlošiji ostvareni rezultat.

 

4. TRAJANJE KONKURSA

Nagradni konkurs počinje od 02.03. do 05.04.2018. do 23:59 sati.

 

5. KAKO UČESTVOVATI? (PRIJAVE)

 1. Učesnik se prijavljuje dolaskom na promotivni štand Hyundai. Mesta promotivnih štandova biće objavljena na Hyundai web sajtu.

 2. Učesnik se fotografiše pored brendiranog Hyundai automobila svojim mobilnim telefonom.
 3. Učesnik objavljuje fotografiju na svom Instagram ili Facebook profilu koji mora biti postavljen na opciju “public” (otključan profil) svo vreme trajanja takmičenja kako bismo proverili regularnost objave.
 4. Učesnik mora zapratiti Hyundai Instagram ili Facebook profil kako bi nagradna aktivacija bila regularna.
 5. Učesnik uz objavu fotografije postavlja hashtagove #HyundaiTeVodiURim i #HyundaiSrbija
 6. Učesnik na licu mesta popunjava dokument "Pristanak lica na obradu podataka o ličnosti" čime daje saglasnost da se njegova fotografija može javno objaviti i da može biti kontaktiran od strane Hyundai Srbije ili dilerskog centra u kojem se za učešće, radi upoznavanja učesnika sa budućim aktivnostima i pogodnostima koje organizuje Hyundai Srbija
 7. Učesnik popunjava prijavni formular na laptop ili tablet računaru promotera.
 8. Učesnik po prijavljivanju na kviz dobija na e-mail o prihvatanju saglasnosti da želi da učestvuje u kvizu i “Pristanak lica na obradu podataka o ličnosti“, čime daje saglasnost da se njegova fotografija može javno objaviti i da može biti kontaktiran od strane Hyundai Srbije ili dilerskog centra u kojem se za učešće, radi upoznavanja učesnika sa budućim aktivnostima i pogodnostima koje organizuje Hyundai Srbija.
 9. Učesnik odgovara na 6 kviz pitanja. Rok za odgovore je 2 min.
 10. Učesnik će putem e-maila dobiti link gde će moći da vidi rang listu svih učesnika u kvizu i svoju poziciju.
 11. Učesnici u Konkursu ne mogu biti zaposleni kod Organizatora, njihovih podizvođača ili povezanih firmi (ogranaka, filijala, kompanija koje direktno ili indirektno poseduju deonice njihovog kapitala ili kontrolišu njihovo poslovanje), kao ni članovi njihovih porodica (deca i supružnici). Učešće u Konkursu ne obavezuje na kupovinu.
 12. Propozicije učešća i spisak mogućih nagrada moraju biti odštampani i postavljeni na istaknuto mesto na svakom mestu promocije. Hyundai Srbija vodi evidenciju fotografija koje su poslali svi učesnici, u skladu sa propisima Republike Srbije i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 13. Učesnik može učestovati u takmičenju samo jedanput. Učesnik može osvojiti samo jednu od nagrada. Nagrade se dodeljuju nakon što se nagradni konkurs završi 05.04.2019.
 14. Učesnik može učestvovati u nagradnom konkursu ukoliko poseduje Instagram ili Facebook profil stariji od šest meseci.
 15. Ukoliko članovi komisije ustanove da je učesnik na bilo koji način pokušao da lažira broj lajkova na objavi, ili je koristio aplikacije koje omogućavaju povećanje broja lajkova na objavi, učesnik će biti automatski diskvalifikovan iz daljeg takmičenja.

 

6. ODABIR DOBITNIKA

Istekom perioda prijave za Konkurs, svaki od članova žirija će pogledati sve pristigle objave i dodatno proveriti regularnost svake prijave. Dobitnikom glavne nagrade će se smatrati učesnik koji je ispunio sve gore navedene stavke i koji je na svojoj Instagram objavi imao najveći broj lajkova. Učesnici koji su se prijavili putem Faebooka neće moći da učestvuju u takmičenju za glavnu nagradu.


Stručni žiri čine:

1) Uroš Veselinović, Marketing i PR menadžer, Hyundai Srbija d.o.o.

2) Bogoljub Veličković, Digital Account menadžer, Smart Vision d.o.o.

3) Natalija Todorović, Digital Account Executive, Smart Vision d.o.o.

Ukoliko više više od dve različite prijave Učesnika Konkursa budu imale isti broj lajkova, pobednikom će se smatrati Učesnik čija je objava ranijeg datuma. Više Učesnika sa istim prezimenom sa iste adrese smatraće se jednim pobednikom. Objavljeni dobitnik treba administratoru u inbox Instagram stranice Hyundai Srbija da pošalje sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona, a za potrebe provere i slanja nagrade.

Pobednik glavne nagrade nagradnog konkursa « Hyundai te vodi u  Rim na fudbalsku utakmicu Roma-Juventus!» je u obavezi da od trenutka preuzimanja glavne nagrade (karta) pa sve do povratka sa puta, na svom Instagram profilu uz #HyundaiTeVodiURim i #HyundaiSrbija i tagovanjem Hyundai Srbija Instagram stranice, objavljuje sadržaj u vidu fotografija i videa.

 

6. NAGRADE

Glavna nagrada (2x2 karte) - Odlazak na utakmicu AS Roma-Juventus F.C. za dve osobe. Nagrada uključuje plaćene troškove avionskog prevoza, hotelskog smeštaja, ulaznice za utakmicu.

Utešne nagrade:

 1. Fudbalski dres (50 komada) jednog od klubova (Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma)
 2. Fudbalska lopta (100 komada)

Celokupni fond nagrada iznosi 152 nagrade (dve glavne i 150 utešnih nagrada).

 

7. PREUZIMANJE NAGRADE

a. Učesnici koji su dobili nagrade biće obavešteni o tome u roku od 24 sata od izvlačenja nagrada putem privatne poruke na Instagram stranici Organizatora, a njihova imena biće objavljena na istoj Stranici. Učesnici koji su dobili nagrade mogu dobiti dodatne informacije o prijemu nagrada (vreme, mesto i način prijema nagrade, neophodna dokumenta i slično) tako što će poslati imejl sa pitanjima na imejl adresu marketing@hyundai.co.rs.

b. Dobitnik svoju spremnost da preuzme i koristi nagradu treba pismeno da potvrdi u roku od 72 sata od objave imena dobitnika. Organizator neće biti obavezan da uruči nagradu ukoliko je o tome obavešten nakon isteka navedenog roka. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko je Učesnik dao netačne kontakt podatke, nepotpunu ili netačnu adresu ili pogrešno ime.

 c. Svi odgovori koji se postave u okviru Konkursa, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu lične fotografije, itd. Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati bilo koji poslati materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana

d. Organizator zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Konkursa i sa Instagram stranice uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalifikovati Učesnike od učestvovanja u Konkursu.

e. Učesnici koji učestvuju u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Konkursa prema dobitnicima.

f. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

 

8. PUBLICITET I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

a. Lični podaci koje Učesnici dostavljaju tokom Konkursa koristiće se za proveru, slanje nagrada kao i potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Učestvovanjem u Konkursu Učesnici su saglasni sa obradom i prikupljanjem njihovih ličnih podataka od strane Organizatora. Lični podaci Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu sprovođenja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno. Učesnici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, odnosno, mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na email adresu marketing@hyundai.co.rs. Učesnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava za posledicu može imati nemogućnost daljeg učestvovanja u Konkursu.

Učesnici pristaju na ustupanje svojih ličnih podataka pružaocima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Organizatora u vezi sa Konkursom.

Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneti u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Organizator može Učesnicima, povremeno, elektronskim putem slati obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kom trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni nijednoj organizaciji koja nije povezana sa Organizatorom te će isti biti prikupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim zakonima Republike Srbije koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

b. Učesnici pristaju da Organizator modifikuje ili na neki drugi način menja svaki odgovor iz Konkursa ili neki njegov deo. Nadalje, Učesnici pristaju da predati odgovori i imena budu objavljeni na web stranici i stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Učesnici učestvovanjem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima Organizatora, bez naknade.

c. Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Konkurs putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktuelne takse proverite sa svojim pružaocem usluga.

d. Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, takse ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Konkursu.

e. Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Konkurs e-mailom na e-mail marketing@hyundai.co.rs, uz naznaku Predmet: « Hyundai te vodi u Rim!» Nagradni konkurs.

f. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak odgovora na Instagram stranici te za kašnjenje, pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle uticati na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

g. Kako bi učestvovali u Konkursu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Konkursa.

f. Zainteresovana lica mogu doboti detaljne informacije u pogledu procedure odabira dobitnika u prostorijama organizatora Konkursa.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Konkursu ili na drugom mestu.

www.hyundai.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.